Mediacja to alternatywna, pozasądowa metoda rozwiązywania sporów; to dobrowolne porozumienie między pokrzywdzonym i sprawcą. Celem której jest pomoc stronom konfliktu w osiągnięciu porozumienia akceptowalnego i zadowalającego dla wszystkich stron.

Mediacja to proces, w którym bezstronna i neutralna osoba trzecia [mediator], wspomaga komunikację oraz działania stron zmierzające do rozwiązania problemu i opracowania ugody. Rolą mediatora jest oderwanie stron od wzajemnego oskarżania, obwiniania i gromadzenia dowodów winy oraz wsparcie komunikacji i działania stron, zmierzających do zdefiniowania problemu i ustalenia sposobu jego rozwiązania.

Jakie funkcje realizowane są przez mediatora? Między innymi to:
– budowanie wzajemnego zaufania stron oraz zaufania do siebie
– edukowanie stron na temat konstruktywnego prowadzenia negocjacji
– modelowanie pożądanych zachowań w negocjacjach
– ułatwienie dojścia do porozumienia.


W kolejnej części poznajmy więc jaki etapy są wyróżniane podczas procesu negocjacji.

1. Faza kontaktu

Początek negocjacji występuje wtedy, kiedy jedna ze stron w taki czy inny sposób kontaktuje się z drugą. To stwierdzenie czy też potwierdzenie faktu spotkania czy rozpoczęcia rozmowy i określenie przedmiotu po co się spotykamy i o czym będziemy rozmawiać.

2.Faza przygotowania i planowania

Staranne przygotowanie merytoryczne dotyczące przedmiotu czy zagadnienia jakie będziemy poruszali w umówionym terminie to bardzo ważny etap powodzenia transakcji. Brak przygotowania może świadczyć o braku kompetencji i rzetelności strony do podjęcia transakcji. Tu rozpoczyna się istotna analiza SWOT – jakie są szanse, zagrożenia, mocne strony , słabe strony.

3. Faza zapoznawcza

Kiedy zakończysz przygotowania i planowanie nadchodzi czas na wzajemna wymianę grzeczności prezentacje osób. Jeśli strony chcą negocjować w atmosferze współpracy i warunkach relaksujących. Swobodna rozmowa neutralne tematy pozwolą oswoić się z sytuacją i wzajemnie poznać. To kolejny ważny element układanki w kierunku potencjalnego powodzenia finalizacji przedmiotu transakcji.

4. Faza wstępna i argumentacji

To gotowość i umiejętność przejścia z swobodnej rozmowy do właściwego przedmiotu negocjacji. przedstawienie stanowisk i przemawiających za nim argumentów. Nalezy prowadzić proces w sposób zręczny i wiarygodny To ważny etap wykazania się umiejętnościami i zdolnościami prowadzenia rozmowy dostosowując się do danej sytuacji. To również ważny etap umiejętności słuchania i przyjmowania argumentów oponenta i wyciągania wniosków.

5. Faza kompromisu

Kiedy mamy pełen obraz sytuacji to gotowość na ustępstwa aby wspólnie osiągnąć porozumienie, to umiejętność taktycznego rozgrywania wg złotej zasady coś za coś. Tu mammy do czynienia z wieloma możliwymi scenariuszami do których musimy dobrać odpowiednią taktykę i technikę i rozwiązanie.

6. Faza zawarcia porozumienia

Kiedy juz udało się rozwiązać kompleksowe rozwiązanie, które obie strony akceptują można przejść do fazy zawarcia porozumienia. To gotowość stron na spisanie protokołu z negocjacji i podpisanie

7. Faza realizacji

Dobry negocjator wie że negocjacje nie kończą się w momencie zakończenia rozmów czyli fazy końcowej. Realizacja umowy jest również częścią procesu negocjacyjnego. Wywiązanie się z postanowień zawartej umowy należny uznać wtedy gdy strony dokonują realizują jej zapisy. Wówczas uznajemy to za pełen sukces negocjacyjny


Grupa Lander Nieruchomości – Centrum Usług Eksperckich powstała z inicjatywy ekspertów posiadających szeroką wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze nieruchomości. Działalność Grupy Lander opiera się na wsparciu klientów w zakresie aspektów prawno-organizacyjnych, oceny technicznej, wyceny oraz finansowania nieruchomości.

Motto naszej działalności „ Dajemy Rozwiązania”.


Zapraszam do kontaktu.
Przemysław Hahn – Prezes zarządu Grupa Lander Nieruchomości Sp. z o.o.
Tel. kom.: +48 884 884 967 | E-mail: biuro@grupalander.pl